Houston

Houston Aggies holding up a UC Davis flag